Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Deklaracja dostępności

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.muzeumolsztynek.pl/.

I. Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-01

Status pod względem zgodności.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Dane teleadresowe jednostki:
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23
11-015 Olsztynek
Sekretariat, nr tel. (89) 519 21 64,
email: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iga Waluk, i.waluk@muzeumolsztynek.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 519 21 64, wew. 36 w godzinach 7.30 do 15.30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER – przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA – wybór pozycji,
 • ESCAPE – powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie.

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Postępowanie odwoławcze.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

II. Dostępność Aplikacji AR

1. Wszystkie opisy eksponatów dostępne są również w formie tekstu lektorskiego.
2. Formy alternatywne (opisy tekstowe) zdjęć i multimediów AR można znaleźć na stronie: Zobacz formy alternatywne

IIa. Dostępność Aplikacji AR – wersja angielska

AR Application Availability
1. All descriptions of the exhibits are also available in the form of a voice-over.
2. Alternative forms (text descriptions) of AR photos and multimedia can be found at: See alternative forms

III. Dostępność architektoniczna Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Muzeum usytuowane jest po północnej stronie miasta Olsztynka położonego w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie olsztyńskim, na obrzeżach miasta w otoczeniu terenów zielonych i osiedla domów jednorodzinnych. Teren, na którym położone jest Muzeum zajmuje powierzchnię ok. 77 ha, jednak obszar, na którym usytuowane są zabytkowe obiekty wynosi ok 36 ha. Na terenie Parku Etnograficznego znajduje się 80 obiektów z terenu Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy.

Dojazd do Muzeum

1. Do Muzeum prowadzą trzy drogi dojazdowe:

 1. Główna – zjazd z drogi nr 58 w ulicę Leśną, prowadząca tylko na główny parking, bez możliwości wjazdu na sam teren Muzeum.
 2. Droga wewnętrzna (gospodarcza), zjazd z drogi nr 58 w ulicę Leśną, możliwy wjazd na teren Muzeum drogą polną na parking wewnętrzny pod biuro.
 3. Droga prowadząca od ul. Sportowej, możliwy wjazd na teren Muzeum.

Wjazd na teren Muzeum drogą gospodarczą lub ul. Sportową należy wcześniej uzgodnić z Działem Promocyjno – Oświatowym w dniach od poniedziałku do piątku pod nr tel. 89 519 21 64, wew. 36 lub 37 w godzinach 7.30 – 15.30

Muzeum zlokalizowane jest w odległości od punktów komunikacji miejskiej:

Centrum miasta                        – 2,0 km
Dworzec PKP                             – 2,0 km
Dworzec PKS                             – 3,0 km
Najbliższy przystanek MPK    – 0,5 km

2. Parking

Wytyczone są dwa oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

3. Wejście na teren Muzeum

Droga prowadząca na skansen od bramy głównej aż do mostku (ok. 30 m) wyłożona jest polnymi kamieniami. Następnie należy  przejść po piaszczystym trakcie, wysypany drobnym, ubitym kamieniem (ok. 20m). Kolejny odcinek traktu utwardzony jest kamieniem polnym wiodącym pod górkę (ok. 80m). Dalej  trakt zwiedzania jest już prosty i nie stanowi większej bariery. Wszystkie ścieżki dla zwiedzających są ścieżkami głównie polnymi (nawierzchnię stanowi ubity piach, drobne kamienie, nierówna nawierzchnia). Na terenie całego skansenu znajdują się kierunkujące tablice informacyjne, ułatwiające poruszanie się po Muzeum.

 4.  Bariery architektoniczne występujące w Muzeum

 • Piaszczyste ścieżki z nierówną nawierzchnią, która utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.
 • Dojście do chałupy często jest wybrukowane kamieniami polnymi, które może utrudniać poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim.
 • Wejścia do chałup umożliwiają zazwyczaj schody kamienne o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
 • Niskie stropy.
 • Nisko osadzone otwory drzwiowe.
 • Wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.
 • Mała/ wąska sień lub korytarz w chałupie uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim.

Ze względu na istniejące bariery architektoniczne tj. kamienne schody nie ma możliwości zwiedzania wszystkich obiektów.

 • Do obiektów zabytkowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W obiektach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W obiektach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów/pochylni do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Muzeum z Działu Promocyjno – Oświatowego w dniach od poniedziałku do piątku pod nr tel. 89 519 21 64, wew. 36 lub 37 w godzinach 7.30 – 15.30 lub straży muzealnej w punkcie kontroli biletów.

Skorzystanie z podjazdów/pochylni jest możliwe w następujących obiektach:

 • Chałupa ze wsi Chojnik (obiekt nr 22a)
 • Chałupa ze wsi Turznica (obiekt nr 24a)
 • Chałupa ze wsi Nowa Różanka (obiekt nr 44a)
 • Chałupa nr 1 ze wsi Kaborno (obiekt nr 33a)
 • Chałupa nr 2 ze wsi Kaborno (obiekt nr 37)
 • Chałupa ze wsi Zielonka Pasłęcka (obiekt nr 16a)
 • Zwiedzanie wozowni w zajeździe z Małszewa nie wymaga montażu podestów (obiekt nr 21)

5. Toalety

Toalety dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się w:

 • Budynku Muzealnego Centrum Obsługi Turystów przy głównej ulicy Leśnej.
 • Budynku gospodarczym ze wsi Królewo (obiekt nr 15A) na terenie Parku.

IV. Zwiedzanie Muzeum.

Na zwiedzanie Parku Etnograficznego należy przeznaczyć około 2 godzin.

Sezon turystyczny od 01 kwietnia do 31 października
Bilety można nabyć w budynku Muzealnego Centrum Obsługi Turystów (ok. 20 m od miejsca parkingowego) w którym znajdują się kasy biletowe, sklepik muzealny oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Z prawej strony  budynku jest podjazd  dla osób ze szczególnymi potrzebami. Hol obiektu posiada specjalne oznaczenia dla osób z dysfunkcją wzroku, ułatwiające poruszanie się (czarno-żółte pasy na wszelkich przeszkleniach), brak pętli indukcyjnej. W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania przewodnika dla osób niewidomych i niedowidzących pt. „Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – Informator dla niewidomych”.
Bilety można nabyć także on-line na stronie internetowej muzeum www.muzeumolsztynek.pl

Poza sezonem turystycznym od 01 listopada do 31 marca 
Bilety można nabyć u straży muzealnej w punkcie kontroli biletów za główną bramą przed wejściem na teren Parku Etnograficznego.


 

W celu poprawy dostępu do kultury dla osób z dysfunkcją wzroku oraz ruchu na terenie Muzeum ustawiono makietę z planem tyflograficznym oraz miniatury trzech obiektów wykonanych z brązu.

a) Makieta tyflograficzna miniatur obiektów:

 • Makiety z planem tyflograficznym Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym zapoznać się z całym jego obszarem, w tym poznać rozplanowanie zagród i rozmieszczenie poszczególnych budynków w zagrodach, a także dać wyobrażenie o jego wielkości i liczbie obiektów. Na planie ujęte zostały wszystkie zgromadzone do tej pory obiekty dużej i małej architektury z terenu Warmii, Mazur, Powiśla i Małej Litwy. Kilkucentymetrowe miniaturki zachowają swoją obecną architekturę (Należy przejść przez drogę prowadząca na skansen od bramy głównej aż do mostku, za którym znajduje się makieta)

b) Miniatury wykonane z brązu:

 • wiatraka „holender” ze wsi Dobrocin (znajduje się przy Wiatraku ze wsi Dobrocin po jego lewej stronie stojąc przodem do wejścia)
 •  kościoła ze wsi Rychnowo z dzwonnicą ze wsi Mańki (znajduje się przy trakcie prowadzącym do Kościoła z Rychnowa po lewej stronie)
 • chałupy ze wsi Gązwa (znajduje się przy wejściu do zagrody – przy Piwnicy ziemnej ze wsi Jerutki)

Miniatury są pomniejszoną, z zachowaniem proporcji, kopią trzech obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Muzeum. Mają służyć osobom niewidomym, niedowidzącym oraz poruszającym się na wózkach inwalidzkich, w związku z czym są dostosowane pod względem wysokości, dostępności i przeznaczenia do użytkowania.

 

V. Edukacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W Muzeum istnieje możliwość dostosowania większości zajęć edukacyjnych do możliwości grupy. Chęć skorzystania z oferty zajęć edukacyjnych należy zgłosić pracownikowi Muzeum z Działu Promocyjno – Oświatowego w dniach od poniedziałku do piątku pod nr tel. 89 519 21 64, wew. 36 lub 37 w godzinach 7.30 – 15.30.

———————————————————————————————————

Bliższe informacje na temat organizacji pobytu osób niepełnosprawnych
w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30:

 • w sekretariacie tel. 89 519 21 64, 
 • w Dziale Promocyjno – Oświatowym, tel. 89 519 21 64, wew. 36 lub 37

——————————————————————————————————–