Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ceny biletów

ico

Ceny biletów
wstępu do Parku Etnograficznego:

  • Rodzaj biletu Cena
ico

Salon Wystawowy
oraz Dom Mrongowiusza

  • Rodzaj biletu Cena
  • Bilet normalny 10,00 zł
  • Bilet ulgowy 6,00 zł
  • Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do lat 16) 26,00 zł
  • Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 5,00 zł
  • Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora 5,00 zł
  • Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny
  • Oprowadzanie kuratorskie po wystawie w Domu Mrongowiusza (grupy do 10 osób) 25,00 zł

Park Etnograficzny

Dni bezpłatne

Salon Wystawowy oraz Dom Mrongowiusza

Dni bezpłatne

Ebilet.

Bilety online
ZAMÓW BILET

KLIKNIJ ABY KUPIĆ BILET
ico

Cennik opłat parkingowych:
Opłaty za parking należy dokonać u straży muzealnej

Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum:

I. Za wstęp do muzeów państwowych przysługuje ulga w opłacie:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;
2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8) nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;
9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
10) kombatantom.
11) osobom, które nabędą Karnet Sympatyka Muzeum. Warunkiem skorzystania z karnetu jest okazanie w punkcie kontroli biletów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Karnet dedykowany jest tylko jednej osobie, nie może być odstępowany innym. Powinien być wykorzystany do końca roku kalendarzowego. Można z niego korzystać zarówno w dni powszednie, jak i niedziele, święta oraz jako wejście na wydarzenia muzealne, w godzinach otwarcia Muzeum.

Podstawa prawna: o Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902). o Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmia i Mazury dla dużej rodziny” z dnia 23 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku. o Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.). o Porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy w związku z realizacją Projektu pt. „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora” z dnia 17 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku. o Umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Polskich Kart Młodzieżowych a Muzeum Budownictwa Ludowego – Parkiem Etnograficznym w Olsztynku z dnia 06 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia każdemu posiadaczowi Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26 ulgi na bilet wstępu do Muzeum.

II. Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych przysługuje:
1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
5) dzieciom do lat 7;
6) weteranom i weteranom poszkodowanym.

III. Ponadto zwolnienie z opłat za wstęp przysługuje:
a) dwóm opiekunom zorganizowanych grup liczących ponad 20 osób,
b) jednemu opiekunowi zorganizowanych grup liczących 10 – 20 osób,
c) pięciu opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących ponad 20 osób,
d) trzem opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących 10-20 osób,
e) dwóm opiekunom zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych liczących od 5-10 osób.

Podstawa prawna: o Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 902). o Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1598).

Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.