Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Regulamin zwiedzania dla turystów

Regulamin zwiedzania dla turystów:

1. Do wejścia na teren Muzeum w godzinach otwarcia uprawnia ważny bilet wstępu. Bilety można nabywać w kasach Muzeum oraz on-line. Zamknięcie bramy głównej – zgodnie z godzinami udostępniania.

2. Cena biletów – zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bariery architektoniczne występujące w Muzeum
(np. niskie i wąskie wejścia, wysokie progi, nierówne schody, nierówności terenu, itp.). Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z podjazdów do wybranych obiektów po uprzednim zgłoszeniu tego faktu staży muzealnej.

5. Z powodu prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać ograniczony czasowo lub całkowicie wyłączony.

6. Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, używania i rozniecania ognia oraz używanie źródeł światła o otwartym płomieniu. Osoby niestosujące się do tego zakazu mogą być wyproszone z Muzeum.

7. W Muzeum obowiązuje ponadto zakaz:

 • spożywania napojów alkoholowych,
 • dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 • wchodzenia na pastwiska,
 • wchodzenia na teren upraw i ogródków (z wyjątkiem ziołowego ogrodu przy Karczmie z Małszewa),
 • spożywania posiłków i napojów w obiektach,
 • wprowadzania wózków dziecięcych do wnętrz obiektów.

8. Wprowadzanie psów:

 • psy można wprowadzać wyłącznie na smyczy,
 • zabrania się wchodzenia ze zwierzętami do obiektów,
 • właściciel ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu,
 • należy zachować szczególną ostrożność i czujność ze względu na zwierzęta hodowane w Muzeum,
 • powyższe przepisy nie dotyczą psów przewodników.

9. Na teren Muzeum nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

10. Rzeczy pozostawione na terenie Muzeum bez opieki zostaną usunięte.

11.  Teren Muzeum objęty jest monitoringiem.

12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa lub wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.

13. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycje Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zasady funkcjonowania Muzeum związane z zachowaniem bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19  (obowiązujące do czasu odwołania pandemii COVID-19)

1. Na terenie Muzeum do czasu poluzowania obostrzeń lub zniesienia stanu epidemicznego nakazuje się przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa w stanie pandemii COVID -19, w szczególności.:

 • zachowanie dystansu społecznego
 • dezynfekcja rąk
 • powstrzymywanie się od dotykania infrastruktury
 • niedotykanie zabezpieczeń ekspozycji (kratek, płotków, pleksi)
 • zasłanianie ust i nosa w przypadku bliskości innych osób
 • zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych
 • zachowanie odpowiednich odległości podczas zwiedzania wystaw w zabytkowych obiektach.

2. W przypadku dużej liczby zwiedzających zastrzega się możliwość wprowadzenia limitów osób przebywających na terenie Parku i w obiektach.

3. Przy kasach zamontowane są przezroczyste przegrody oddzielające pracowników Muzeum od turystów.

4. Kasjerki mają obowiązek systematycznego dezynfekowania wszystkich dotykanych urządzeń i przedmiotów, a w szczególności terminala, kasy fiskalnej, telefonu, wyłączników, klamek oraz lady.

5. Przed wejściem do Muzeum ustawiony został pojemnik z płynem wirusobójczym dla turystów.

6. Toalety zostały wyposażone w pojemniki z wirusobójczym płynem do dezynfekcji rąk. Toaleta jest systematycznie sprzątana i dezynfekowana.

7. Na terenie Parku Etnograficznego istnieje wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych związanych z COVID-19.

Informacje dodatkowe

1. W kościele z Rychnowa, po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość organizacji liturgicznej uroczystości o charakterze rodzinnym, w tym w szczególności ceremonii ślubnej lub chrztu. Opłata za wynajem wynosi 500,00 zł.

2. W cenie biletu wstępu do muzeum możliwe jest fotografowanie i filmowanie tylko i wyłącznie do celów amatorskich. Fotografowanie i filmowanie do celów komercyjnych wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Muzeum.

3. Na terenie Muzeum funkcjonuje restauracja pod nazwą Karczma Skansen w obiekcie karczma ze Skandawy oraz Pijalnia ziół w obiekcie chata litewska z Pempen. Oba lokale zarządzane są przez dzierżawców.

4. Na terenie Muzeum okresowo mogą funkcjonować samoobsługowe automaty do napojów i artykułów spożywczych. Urządzenia są własnością dzierżawców i są przez nich zarządzane i utrzymywane.

5. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Muzeum w każdy wtorek w godz. 12:00-13.00 – po uprzednim umówieniu telefonicznym: sekretariat  (89) 519-21-64.