Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogłoszenia

Unieważnienie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku

Termin składania 15.11.2021r. godz. 13.00

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na „wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu telewizji dozorowej i systemu sygnalizacji włamania i napadu na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku”, wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące wyjaśnienia treści zapytania ofertowego. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego można znaleźć w załączniku poniżej.