Projekt „MUZEUM W MINIATURZE”

Projekt pod nazwą „MUZEUM W MINIATURZE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś: Kultura i dziedzictwo RPWM.06.00.00, Działanie: RPWM.06.01.00 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie: RPWM.06.01.02 Instytucje Kultury oraz Współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego