Poznaj lepiej nasz region:
Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych jest Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (adres: ul. Leśna 23, 11-015  Olsztynek, nr tel. (89) 519-21-64, e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl, mbl@muzeumolsztynek.com.pl).

2)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu m.in. prowadzenia działalności edukacyjnej, popierania i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji, prowadzenie działalności wydawniczej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. 1997/5/poz. 24)

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5)      Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. d)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)      Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)      Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku

(adres: ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, nr tel. (89) 519-21-64, e-mail: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl, mbl@muzeumolsztynek.com.pl).

  1. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski,  adres e-mail: inspektor@cbi24.pl, numer telefonu 576 668 007).

Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).